# Tham khảo

# Cách gõ dấu trong văn bản Pali

Tải bộ gõ tiếng Pāli về Tại đây (opens new window) (Bộ gõ này chỉ áp dụng trên máy tính cài hệ điều hành Windows)

Sau khi tải về thì bật bộ gõ lên và cách gõ như sau:

  • alt + (a, i, & u) : sẽ thành chữ có dấu gạch ngang phía trên. Ví dụ : a -> ā, i -> ī, u -> ū
  • alt + (t, d, n, l, s & h) : sẽ thành chữ có dấu chấm bên dưới t, d, n, l, s & h -> (ṭ, ḍ, ṇ, ḷ, ṣ, ḥ)
  • alt + m : sẽ tạo chữ m có dấu chấm bên trên (ṁ)
  • ctrl + alt + m : sẽ tạo chữ m có dấu chấm bên dưới m (ṃ)
  • alt + j : sẽ tạo thành chữ n với dấu ngã bên trên n (ñ)
  • ctrl + alt + n : sẽ tạo thành chữ n có dấu chấm bên trên (ṅ)
  • win + s: sẽ tạo thành chữ s với dấu sắc bên trên (ś)
  • win + r : sẽ tạo thành chữ r với dấu chấm bên dưới (ṛ)
  • alt + `(chung với nút dấu ~) : dấu mở ngoặc kép (“)
  • alt + '(chung với nút dấu ") : dấu đóng ngoặc kép (”)

Chú ý : Để viết hoa chữ thì gõ kèm thêm SHIFT. Ví dụ Ā = alt + SHIFT + a

# Từ điển

# Liên kết hữu ích

# Khác